Agility

17.00h - ukázka Agility klubu Rokycany, soutěže pro pedkolní dti, kvízy pro vechny, hlavolamy, malování, oberstvení pro kadého

• Kadé dít, které pijde v kostmu Piráta, je automaticky zaazeno do losování o pirátské ceny !! Malování, pexeso, kvízy, testy, soutěž o nejmilejího psa, soutěž o nejhezího malého Piráta.

Občanské sdružení Agility klub Rokycany bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno dne 18.3.2011. Oficiální existenci klubu předcházelo zhruba roční volné sdružování zájemců o sportovní disciplínu agility při Základní kynologické organizaci č. 278 Rokycany.

V zimním období přelomu roku 2010 a 2011 jsme jezdili trénovat do kryté haly jízdárny v Němčovicích. Trenérsky se nám velmi intenzivně věnovala Zuzana Vacková z Agility klubu při ZKO Křimice.

V březnu 2011 jsme uzavřeli smlouvu o dlouhodobém pronájmu pozemku v areálu Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského Rokycany.

Na podzim roku 2012 jsme se přestěhovali na novou adresu, Madlonova ulice, areál mezi č.p. 19 a 21 ( http://www.mapy.cz/s/6cn2 ), kde od 17.3. 2013  probíhají pravidelné tréninky a setkávání zájemců nejen o agility.           

Akce sdružení jsou otevřené kterémukoliv zájemci o kynologii, kynologické sporty a aktivní trávení volného času se psem. 


Agility (anglicky hbitost) je sport se psy, závod podobnkoskému parkuru. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii. Agility může dlat úplnkads jakmkoliv psem. Samozejmnkterá plemena se na agility hodí víc jako nap. pudl, sheltie, border kolie a kolie dlouhosrstá, belgití ováci atd. Závodí i rzní kenci.

Cílem je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.

Je to pro psy jedna z nejpřirozenějších aktivit - pes ve smečce (společně se svým pánem) spolupracuje při překonávání překážek v honbě za kořistí. Kořistí se stává pamlsek či hračka a pochvala na konci každého parkuru. Je to sport, který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a velmi dobře upevňuje vztahy mezi psem a pánem. Kromě toho je každý trénink i závod výbornou příležitostí pro socializaci psa - jinými slovy pes se v tomto prostředí naučí stýkat s ostatními psy i lidmi, zvykne si na ně, ztratí strach a tím se eliminuje jeho agresivita z tohoto strachu plynoucí.

Jsou tři velikostní kategorie a to small (psi do 34,99 cm KVH [kohoutkové velikosti]), medium (psi od 35 do 42,99 cm KVH) a large (od 43 cm a výše). A podle nich je stanovena i výška překážek. Týmy v agility jsou rozděleny do tří skupin podle výkonnosti - A1 (začátečníci), A2 (pokročilí) a A3 (profesionálové).

Česko patří ke světovým velmocem v tomto sportu. Za otce agility v Česku bývá považován pan Radko Loučka, nejznámější Češkou v agility je Adélka Králová, která v roce 2006 přispěla na Mistrovství světa k prvnímu místu v kategorii týmů small a 2007 vyhrála jako čtrnáctiletá Mistrovství světa v kategorii jednotlivců S mezi dospělými.

Asistenční pes - pes, kterpomáhá lidem s njakm zdravotním postiením, které jim znemožňuje provádt nkteré úkony. Zde není v etinustálená terminologie, ale v podstatsem patí vodicí (slepetí) psi, psi pro neslyící a jiní asistenní psi (pevánpouívaní vozíkái).

Vodicí pes je speciálnvycvienpes slouící jako zvlátní pomcka pro nevidomé. Vodicí pes má za úkol provázet nevidomou i slabozrakou osobu a pomáhat jí v běžném ivot, a to hlavnpi pohybu venku. Mezi takovéto dovednosti patí napíklad obcházení pekáek, zastavení ped okrajem chodníku, upozornní na schody i podávání pedmt– podobnch dovedností je piblinticet. 

Geniální zvířata

  • Zmínky o tom, e by zvíata komunikovala, eila problémy nebo dokonce proívala emoce po staletí nikdo nebral ván. To se ale mní. Prlomové studie z celého svta ukazují, e jsou mnohem inteligentnjí, nesi myslíme. Ale kam ajejich inteligence dosahuje? Teba u psjezdících na skateboardech? Nebo u geniálních impanz? Pipravte se na to, e vás oslní, pobaví i dokonce pechytraí nkterá z nejbystejích zvíecích myslí vbec. Za poslední plstoletí bylo zjitno, e v myslích zvíat se dje hodnvcí, které nám díve pipadaly nemoné. Pouívají nástroje, eí situace díky svm nápadm, myslí druhoplánov, uí se jako my. Kdymají dost prostoru a dobrého cviitele, objevují, jak funguje svt. A kdymají dobrou paměť, petváejí zkuenosti na know-how a pekvapují tvoivostí.

  • Inteligence se u zvíat může rozvinout i zásluhou lovka. Alexovi, akovi edému, se Irene Pepperbergová vnovala 25 let. Po celch tch letech si Alex zaal dávat ve ve své hlavice doopravdy dohromady: uml mluvit lidskou eí a odpovdt na otázky, které by vyvedly z míry dítpedkolního vku. Nepopisoval pouze objekty, ale dokonce rozuml pojmm jako teba stejna odlin. Kdyuhynul, dostalo se mu tlánkv New York Times i nekrologu v Economistu. V bádání po Alexovúhynu Irene neskonila, jeho nástupce se jmenuje Griffin. Rozpoznává pedmty, ví, z eho rzné materiály jsou, jakmají tvar, umí si ve spoítat, také se uí rozpoznávat písmena a vyslovovat hlásky. Alex exceloval, ale i Griffin use toho nauil hodn.

  • Ve dvou svtovch válkách slouilo téměř pl milionu holub. Kdyselhaly vechny běžné formy komunikace, dopravovali ivotndleité zprávy. Statense i pes nepízepoasí a nepátelskou palbu probojovávali do svého rodného holubníku v pozoruhodnkrátkém ase.

  • Pes Tillman z losangelesské Venice Beach zase propadl skateboardingu a stálm vymýšlením něčeho nového se vyloenbaví. Nikdo ho triky nenauil a nedostává za ně žádné odmny. ím jede rychleji, tím je šťastnjí.

  • Vdci postavili úkol i ped dti i ped sojku obecnou, ptáka z chytré eledi havranovitch. Uvnitválce mla sojka lákavou pochoutku, ale aby se k ní dostala, musela zvednout hladinu vody, k emusi mohla pomoci vybranmi nástroji ze sady těžkch a lehkch pedmt. Zaala těžkm kamenem, ale pak pouila plovoucí korek. Hned po prvním pouití korku, kterjí nepomohl, upokraovala jen s kameny. Metodou pokus – omyl sojka zjistila, co k ní odmnu dostane blíe. Studie dokazují, e tito ptáci dokáou podat stejnvkon jako sedmileté dti.