Dětský úsměv - UKONČENO

SOUTĚŽ POKRAČUJE - TERMÍN PRODLOUŽENÝ DO 30.LISTOPADU 2014 NEÁHEJTE POSÍLEJTE FOTOGRAFIE DĚTÍ !

 

Galerie Art e Facta vyhlašuje fotosoutěž ve spolupráci se Svazem amatérských fotografů, iLumio, 4foto a Společnosti přátel umění.

CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů jak profesionálů, tak těch, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Soutěž a výstava mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu jak amatérské, tak profesionální fotografie.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

I. KATEGORIE

 • Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.
 • Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). 
 • Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce amatéry  a jednotlivce profesionály 
 • Kategorie 1 - amatérská fotografie
 • Kategorie 2 - profesionální fotografie
  Autor se musí čestně kvalifikovat do své kategorie (amatér X profesionál) a soutěžit pouze ve své kategorii. 

  Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie, na kterých se děti smějí !

II. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Autor může soutěž obeslat nejvýše třemí jednotlivými fotografiemi. Do soutěže jsou přijímány jednotlivé fotografie formátu 20 x 30 resp. ve formátu 21 x 29,7 cm - A4  
Fotografie můžete poslat jak vytištěné - poštou nebo osobně, tak elektronicky emailem.
Vytištěny budou pouze fotografie vybrané porotou do finálního kola soutěže a budou vystaveny v Galerii. Fotografie zaslané v elektronické podobě musí být kvalitativně vhodné k výtisku v požadovaných formátech pro soutěž.

Fotografie zaslané elekronickou cestou posílejte po jedné, s popisem každé fotografie ve všech požadovaných bodech. formát JPG nebo NPG, minimální velikost 2048 x 1536 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB.  Název vkládaného souboru obsahuje číslo kategorie (1 - amatér, 2 - profesionál), stručný název fotografie a jméno autora. Vše je prokládáno podtržítkem. Název souboru bude mít následující podobu, příklad 2_Anezka_J. Novak.jpg

Název zprávy: FOTOSOUTĚŽ - DĚTSKÝ ŮSMĚV

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

Adresa: …………………………           

telefon/mobil: ……………………………………………….

e-mail .………………………………………………………

Datum narození:……………………………………………

Kategorie autora: ...........................................................

Kategorie fotografie: ......................................................

Pořadí a název soutěžního snímku nebo seriálu

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

Zasláním fotografie do soutěže potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.

Fotografie zaslané poštou označte na zadní straně štítkem nebo přímo popisem vyplněným pečlivě ve všech bodech stejně jako v předchozím případě (čl.II. bod.3)
Na obálku se zaslanými fotografiemi napište zpáteční adresu a heslo: "FOTOSOUTĚŽ - Dětský úsměv". 
Pokud požadujete vrácení fotografií, napište červeně na fotografii "VRÁTIT" . nebude možné. K soutěžním fotografiím přiložte vhodnou a dostatečně velikou obálku s nalepenou příslušnou poštovní známkou (v hodnotě 30 Kč ) pro doporučené zpětné zaslání. Na obálku vypište zpáteční adresu. Za peníze vložené do obálek pořadatelé fotosoutěže neručí. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Každá fotografie, kterou požadujete vrátit, musí být takto označena, dodatečné vrácení již
O konečném zařazení fotografií do fotosoutěže rozhodne organizátor, na základě užšího výběru a splnění stanovených podmínek. 

Své fotografie zasílejte elektronicky do uvedeného termínu tj. 30.11.2014 , poštou nejpozději s datem odeslání 26.11.2014 nebo osobně do 29.11.2014  Fotografie odeslané či dodané po těchto termínech již nebudou do soutěže zařazeny.

III. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA

1. AUTORSTVÍ

 • Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií. 
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící, který fotografii do soutěže přihlásil. V případě oprávněného porušení autorských práv, či zjištění, že dané fotografie jsou dílem jiného autora, než soutěžícího, či byly staženy s internetu nebo použity z jiného média, je soutěžící trvale diskvalifikován. 
 • V případě, že byl porotou oceněn soutěžící, který nedodržel některé z pravidel (např. porušil autorský zákon), musí vrátit cenu nejpozději do čtrnácti dnů od vyrozumění organizátorů soutěže a nese veškeré právní důsledky za své jednání včetně odškodnění za poškození dobrého jména organizátora.

 2. SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM

 • Autoři zasláním fotografií dávají souhlas ke zveřejnění svých snímků s uvedením svého jména na internetu i v rámci propagace soutěže v ostatních médiích, na výstavách, při vydání kalendáře s touto tématikou atp. 
 • V případě tisku a dalšího použití snímků, mohou pořadatelé požadovat u klasické fotografie negativ a u digitální fotografie originál bez korekcí a úprav. 
 • Kromě ev. sponzorských cen autorovi nevznikají další nároky na odměnu.
 • Autoři soutěžních fotografií se zavazují k tomu, že jimi vyfotografované osoby, daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet nároky vůči pořadatelům fotosoutěže. Pokud fotografie obsahuje jakékoliv prvky, které jsou subjektem práv třetích stran, přihlašovatel fotografie je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud je na fotografii zachycena osoba mladší 18 let, je požadován písemný souhlas zástupce. Při zachycení uměleckého díla nebo jakéhokoliv díla registrovaného ochranou známkou je přihlašovatel povinen zajistit souhlas autora nebo držitele ochranné známky ke zveřejnění díla.
 • Autorský souhlas udělujete zasláním fotografie do soutěže.
 • Každý z účastníků fotosoutěže, jehož snímky budou použity např. pro výrobu propagačního kalendáře, bude jmenovitě uveden u fotografie jako autor díla.
 • Autoři grafického zpracování kalendáře (v případě dalších výstupů) si vymiňují právo použít fotografie k tomuto účelu vhodné (grafická hlediska), tzn. nemusí se vždy jednat pouze o ohodnocené či vítězné fotografie.

Oceněné fotografie mohou být předány do Sbírky čeké fotografie MěÚMpP Slovany se zachováním autorských práv.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

IV.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a propagace soutěže včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžících, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Soutěžící bere dále na vědomí, že v souladu s § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel může bezplatně kdykoliv na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. odvolat a že má právo na opravu těchto osobních údajů.

V. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná Galerií Art e Facta ve spolupráci s organizací Ticking Culture.
Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále MŮŽE udělit maximálně jedno čestné uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD. Vítěz autorské kategorie 2 se stává pro ročník 2015 členem poroty.

HLAVNÍ CENA

1. místo: Fotobatoh Tamrac

2. místo: Pouzdro na objektivy Lens Baby

3. místo: Publikace Lens Baby

Cena veřejnosti: Objektiv Lens Baby

Vítězové jednotlivých kategorií budou uvědoměni e-mailem.
Mimo tyto ceny MOHOU být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press
Cena starosty městského obvodu Plzeň - Slovany
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii
Cena časopisu FOTO

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.
Vymáhání výher z fotosoutěže soudní cestou je vyloučeno.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla, fotosoutěž prodloužit, zkrátit, pozastavit či úplně zrušit bez náhrady a udání důvodu. Dále si organizátor vyhrazuje právo jakoukoliv fotografii do fotosoutěže nezařadit bez udání důvodu.

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami. 

KALENDÁŘ FOTOSOUTĚŽE 2014 

Příjem fotografií: do 30. listopadu 2014 včetně
Zahájení výstavy:  6. prosince 2014
Zasedání poroty: 2. prosince 2014
Slavnostní vyhlášení cen soutěže: 6. prosince 2014
Výherci budou kontaktováni podle zadaných údajů v registraci.

Kontaktní adresy:

Ateliér a galerie Art e Facta, Mikulášské nám.19, Plzeň - Slovany 326 00
Helena Jarolímková,  tel. 603 829 849, 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.artefacta.cz