Karneval

17.00h - karneval, ukázka Agility, soutěže pro pedkolní dti, kvízy pro vechny, hlavolamy, malování, oberstvení pro kadého 

Zveme vechny malé, velké, tlusté, tenké, vechny, kteí se chtjí bavit, soutěžit, smát i vyhrát. Každý, kdo přjde v masce Piráta jde automaticky do slosování o mam mam cenu - pirátský dort!

Soutěže, testy, kvízy, hádanky, hlavolamy pro nejmení dti i pro seniory, odmny a vhry pro chytré a ikovné hlaviky i hlavy.
Malování nejstranjího Piráta a nejhezí Pirátky - vechny obrázky budou vystavené.
Agility - zábavné cviení a závody pejsk, asistenní psi - jak se s nimi povídá, vodící psi - jak se s nimi ije, zajímavosti o zvíatech, foto na pání - pro Piráty zdarma. Kvízy a zajímavosti ze zvířecí říše.

Vhry, odmny, dárky, kníky, dobroty a dobrá nálada 

Věděli jste, že ..

 • Karneval neboli masopust je v pvodním smyslu „oputní masa“ (slovo karneval pochází nejspíz
  italského carne levare, „dát pry
  maso“), tedy zaátek postního období ped Velikonocemi. Zaíná 6. ledna a koní na Popelení stedu. Nkdy to jsou poslední dny ped koncem karnevalu, kdy lidé organizují rzné hluné vstupy, zábavy a parády. Lidovtéfaank. V souasném slova smyslu jde o tanení zábavy, hýření, lidové zábavy v maskách, makarní bály. Nejznámjím tanením karnevalem ve svt
  je karneval v Rio de Janeiru, dalím známm je v Santa Cruz de Tenerife.

 • Pirát (z fr. pirate, ec. peiratés, lupi, pirát) je pvodnnámoní lupi. Námoní lupii byli známi uve starovku, pirátství se vak velmi rozilo v dobkolonizace, kdy obchodní lodi piváely
  z Ameriky do
  panlska drahé kovy a jiné bohatství. V Západní Indii 17. století se pirátm íkalobukanýři (buccaneers), cobyli pvodnfrancouztí lovci, kteí se stali piráty. Slovo pochází z boucan, devná obruba uívaná pro uzení masa (jinde zvaná barbacoa).

 • „Privatýrství“ nebo „korzárství“ bylo pirátství, ale s povolením vlády nebo panovníka zajímat obchodní lod, které patily k nepátelskému národu. Korzárství se vyskytovalo ve stedomoí, zejména
  mezi Tureckem a Maltou, nejslavn
  jím korzárem byl Sir Francis Drake a Anglie byla nejvt
  zemí podporující privat
  rství. Oprávnní (tzv. letter of marque - "kapersklist", "korzárskpatent") zajmout obany cizího státu a zabavit jejich zboí znamenalo, e zem, jepověření vydala, to nepovaovala za pirátství. Teprve roku 1854 se sedm zemí v Pai dohodlo na zákazu takovch pověření a dalí národy následovaly v dohodv Haagu.

 • Inteligence (z lat. inter-legere, rozliovat, poznávat, chápat) je rozumová schopnost eit novvzniklé nebo obtíné situace, uit se ze zkueností i se pizpsobit novm okolnostem. Je podmínna schopností správného urení podstatnch souvislostí a vztah, pomocí nichž řeíme nové problémy a orientujeme se v nastalch situacích. Je z ásti geneticky podmínná, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkueností a procviováním modelovch situací.

 • Na to, jak jedinec s jakoukoliv výškou IQ dovede své schopnosti vyuívat, (jak se uí, reaguje, ...) mají velkvliv mimoschopnostní faktory, které tvoí nechu, motivace, zájmy, kladný či zápornpostoj k náplni uiva. Jedinec s nadprmrnm IQ může mít v práci i kole horí vsledky, protoe není nic, pro co by se snail plnvyuít svch schopností. Respektive neví, pronebo jak je plnvyuít. Roli v monosti vyuití inteligence hraje i píleitost.