Mozek a mládí

14.15h - Beseda - TalkShow na téma „Mozek a mládí“

• TalkShow bude na téma vvoje mozku dtí, vechny okolní vlivy versus genetické zákonitosti - o tom vem si budou povídat zábavnou formou kandidát na prezidenta JUDr. Vladimír Franz, pedseda PirátPhDr. Ivan Barto,Ph.D., zakladatel a předseda "Centra nadání", editor pan Václav Fotík. 

eské kolství stále nevnuje nadanm dtem takovou pozornost, jakou by potebovaly pro plnrozvoj svch schopností. U nkterch se o jejich mimoádném talentu ani neví, protoe jej uitelé nerozeznají. Nadání se nkdy projevuje nezvyklm zpsobem nebo je provázeno teba poruchou uení i jinm handicapem.)
Uitelé asto povaují za nadané áky ty, kteí jsou snaiví a dobe plní zadané úkoly, coje vak znanomezenpohled. Zatímco bystré dítumí odpovídat, má dobré nápady a asto bvá vdcem skupiny vrstevník, nadané dítklade dalí otázky, má neobvyklé nápady a asto pracuje samostatn, pípadnvyhledává spolenost starích dtí. )
Podle odborníkjsou v populaci asi dvati procenta áks mimoádnm nadáním, take jich do základních kol chodí moná pes 20 tisíc. Pedagogm se ale podle statistik z roku 2010/2011 podailo identifikovat jen 1088 nadanch dtí 

Nadání bývá často doprovázeno handicapy

  • Pro adu uiteli rodičů je jejich chování nepochopitelné, neodpovídá totiž žádnm vvojovm normám, které známe z vvojové psychologie, a proto si asto nevdí rady, jak a zda vbec tyto dti dále rozvíjet. Malí géniové tráví as nejradji s dosplmi nebo starími kamarády. Mnozí nadaní pedkoláci mají také tendenci organizovat lidi a vci a v dsledku hledání jasného ádu zdrazují pravidla, která se jim snaí vnucovat. astm dsledkem tohoto chování je neoblíbenost nadanch dtí v irím kolektivu.

  • Budoucí virtuos potebuje pinejmením hudební nástroj a kvalitního uitele, budoucí olympionik sportovní vybavení a trenéra. Totéplatí v oblasti intelektu. Nebude-li dítv podntném prostedí, jeho zvídavost a motivace k poznávání se vytratí. Dje se to běžn. Vtina nadanch dtí zstane nepoznána a tudíi patinnerozvíjena.

  • Existují dti s takzvanou dvojí vjimeností. Zárovejsou v njaké oblasti nadané (teba intelektov), i handicapované (napíklad s vraznou vvojovou poruchou uení, pípadnchování). Zejména tyto dti patí mezi vtinu nadanch neidentifikovanch. Bez zvlátní pée mohou mít ve kole nepehlédnutelné problémy.Mimoádnnadané dti jsou obvykle rozpoznatelné uve velmi útlém vku, nkdy uv prvním roce ivota. Samozejmzáleí na tom, v jakém prostedí dítě žije a jak umí lidé kolem "íst" signály, které na mimoádné intelektové nadání dítte upozorují. V pti i esti letech umohou bt nkteré ance dítte promekány. Napíklad dít, které nemlo ve vku kolem tí let (u mimoádnnadanch dtí i díve) nikoho, kdo by trplivodpovídal na jeho otázky, má omezenslovník a jeho pedpoklady k budoucí kolní úspěšnosti jsou tím sníeny.

  • Rodie mají prvotní zodpovdnost za volbu vzdlávací cesty pro své dít, mlo by zaazení dítte bt záleitostí jejich jednání s vedením koly a s odborníky, kteí s ní spolupracují. Nejastjími stesky nadanch dtí v souasné kole je nuda, nepochopení, izolovanost, absence nkoho, s km by mohly sdílet spolené zájmy. Snaha uiteldokázat jim, e nejsou tak dobré, "jak si uitel myslí, e si dítmyslí". Teoreticky je moné nabídnout mnoha nadanm dtem vstícné a podntné prostedí v běžné kole. Prakticky to funguje pouze v pípadech, kdy je kola zaměřena spíe na dti nena instituci. Velmi záleí i na tom, jak takového áka pijmou spoluáci. Není vjimkou, e podle uitele ák "zvýšenm nárokm nestaí" a pitom skutenou pinou selhání je pizpsobení se skrytému nátlaku spoluák. Existuje ale i mnoho dtí, jejichnadání je tak specifické a vjimené, e je kola pi nejlepí vli rozvíjet nemůže. Proto by mla existovat taková variabilita v nabídce vzdlávání, aby kadé dítmlo monost najít pro sebe nejvhodnjí variantu.